ZMHV logo 2R-01
corner left-topcorner right-top
Stalend mooi logo
samen met de schoonheidsspecialist
corner left-bottomcorner right-bottom

Algemene voorwaarden

Klik op de onderstaande balken voor de algemene voorwaarden:

▼ Voorwaarden BeautyGifts

VOORWAARDEN met betrekking tot de Beautygifts (BeautyCheque, BeautyCard, BeautyBon en BeautyBox)
De Beautygifts zijn een initiatief die door de onderneming BeautyAlliance Nederland gedreven wordt. De volledige algemene voorwaarden kunt u hier als PDF downloaden.

1. Op alle bestellingen en overeenkomsten inzake de Beautygifts en/of de website waarbij BeautyAlliance Nederland partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussenu en BeautyAlliance Nederland accepteert u deze voorwaarden. BeautyAlliance Nederland heefthet recht deze voorwaarden en inhoud van de website te wijzigen. Na schriftelijke toestemming van BeautyAlliance Nederland kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht. De overeenkomst tussen BeautyAlliance Nederland en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website (www.stralenmooicadeau.nl) of via het bestelformulier doorhet correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze en door de bestelprocedure correct te doorlopen, en vervolgens de ontvangstbevestiging dieu op het door u opgegeven e-mail adres ontvangt. BeautyAlliance Nederland erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

2. Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen BeautyAlliance Nederland en haar klanten beheerst door huidige algemene leveringsvoorwaarden. Deze kunt u downloaden via de websites (www.stralendmooi.nl en via www.stralendmooicadeau.nl). Een kopie wordt op verzoek gratis via post naar u verzonden.

3. De klant verklaart dat deze Beautygifts voor eigen verbruik bestemd is en NIET zal worden doorverhandeld.

4. De Beautygifts is één jaar geldig. Het tijdstip van de pas wordt genomen vanaf de eerste ontvangstdag.

5. De Beautygifts is bestemd voor consumenten die mag binnen 1 jaar profiteren van de voordelen van de Beautygifts. Behoudens schriftelijke toestemming, behoudt BeautyAlliance Nederland zich het recht voor om personen die niet aan deze voorwaarde voldoen te schrappen als pashouder. Het bedrag wordt in dat geval niet vergoed.

6. Het aanbod van voordelen gekoppeld aan de Beautygifts kan wijzigen in de tijd. Ook de voordelen die daar bovenop komen kunnen wijzigen in de tijd. De datum van aankoop van de Beautygifts door de pashouder bepaalt de prijs van de kaart en bepaalt op welke voordelen men recht heeft. De pashouder kan zich niet beroepen op voordelen die op een eerdere datum waren gekoppeld aan de Beautygifts. Niet afgenomen producten of diensten worden niet vergoed, ook kan men na de geldigheid van de kaart zich hierop beroepen.

7. De gezichtsbehandelingen worden aangeboden door partners met wie BeautyAlliance Nederland samenwerkt in het kader van de Beautygifts. Elk van deze voordelen wordt door die partnerbedrijven aangeboden en iedere partner is zelf verantwoordelijk voor de gehele afwikkeling van de door hem aangeboden service.

8. Eventuele vertragingen in de leveringen door BeautyAlliance Nederland of door de partners met wie BeautyAlliance Nederland in het kader van de Beautygifts samenwerkt, zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant, maar kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

9. BeautyAlliance Nederland stelt alles in het werk om de pashouder de beloofde diensten en producten op de beste manier aan te bieden. Behoudens grove fout of opzet van haar kant, kan BeautyAlliance Nederland nooit aansprakelijk gesteld worden in het bijzonder voor het niet-nakomen door een leverancier/Beautygifts partner van diens verplichtingen, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. BeautyAlliance Nederland is evenmin verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen of diensten die via de Beautygifts worden verworven.

10. BeautyAlliance Nederland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan BeautyAlliance Nederland verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van BeautyAlliance Nederland intern gebruikt, worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan BeautyAlliance Nederland. BeautyAlliance Nederland mag de gegevens wel voor eigen marketingdoeleinden gebruiken en de informatie delen met de partners van de Beautygifts partners doch niet aan andere derden. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met BeautyAlliance Nederland maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook BeautyAlliance Nederland hier schriftelijk opdracht toe geven.

12. Op alle overeenkomsten gesloten met BeautyAlliance Nederland is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en BeautyAlliance Nederland naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan BeautyAlliance Nederland te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Alkmaar, of in een door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

13. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

14. Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

▼ Voorwaarden Kennismakingsactie

Algemene voorwaarden - StralendMooi! kennismakingsactie

De StralendMooi! kennismakingsactie kan slechts één keer bij dezelfde schoonheidssalon worden ingewisseld.
De StralendMooi! kennismakingsactie is niet te besteden in de maand december.
De StralendMooi! kennismakingsactie kunt u aanschaffen voor € 39,95.
Deze actie mag alleen gecombineerd worden indien de schoonheidssalon hier toestemming voor geeft.
De actie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
Per persoon mag slechts 1 StralendMooi! kennismakingsactie bij dezelfde salon gebruikt worden.
De StralendMooi! kennismakingsactie geschiedt in overleg met de schoonheidssalon die op de StralendMooi! website vermeld staat. De datum van de behandeling is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende schoonheidssalon. U dient bij het maken van een afspraak te vermelden dat u gebruik maakt van de StralendMooi! kennismakingsactie.
Uw bon is één jaar geldig. Indien u 1 maand voordat de geldigheidsduur van De StralendMooi! kennismakingsactie verstrijkt de schoonheidssalon belt voor het maken van een afspraak en de schoonheidssalon u geen plaats meer kan/wil bieden, bieden wij u StralendMooi! kennismakingsactie Cadeaucheque aan die u opnieuw kunt verzilveren bij een collega schoonheidssalon in uw regio.
Wij doen ons uiterste best om u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens te geven en is het voor ons belangrijk dat u zich bij het bezoeken van onze internetsite op uw gemak voelt. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden.
U kunt te allen tijde kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, via onderstaande communicatiekanalen. De schoonheidsspecialist streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om persoonsgegevens te beschermen past de schoonheidsspecialist technische en organisatorische maatregelen toe.
U heeft altijd de mogelijkheid om u tot de schoonheidsspecialist te wenden met het verzoek u mede te delen of uw betreffende gegevens in een bestand zijn opgenomen en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen 30 dagen na ontvangst van dit verzoek zal de schoonheidsspecialist u de gewenste informatie verschaffen. Hieraan kunnen voor u kosten verbonden zijn. Desgewenst kunt u verzoeken de opgenomen persoonsgegevens te corrigeren en aan te vullen.
De schoonheidsspecialist ziet er op toe dat uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in dit reglement staat omschreven.
Door gebruik te maken van de producten en diensten van de schoonheidsspecialist stemt u als bezoeker, geïnteresseerde of als klant in met de voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in dit reglement.
Omdat de schoonheidsspecialist steeds streeft naar unieke adresseerbaarheid vraagt zij u uw gegevens naar waarheid te verstrekken. Mocht u uw gegevens niet naar waarheid verstrekken, dan kan de schoonheidsspecialist niet instaan voor de kwaliteit van haar dienstverlening.

Wilt u verrassende resultaten?

Ontdek het verschil!